آنالیز محصولات


ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی پودر آب پنیرویژگی آنزیمی پرمیت
رنگ     سفید مایل به خامه ای و
در صورت استفاده از رنگ مجاز خوراکی نارنجی رنگ
سفید مایل به خامه ای و
در صورت استفاده از رنگ مجاز خوراکی نارنجی رنگ
بافت ذرات یکنواخت و بدون کلوخه ذرات یکنواخت و بدون کلوخه
طعم و بو طبیعی طبیعی
ذرات خارجی بدون هرگونه ذرات خارجی بدون هرگونه ذرات خارجی
پروتیین >10 4>
PH >5.1 (بر اساس سفارش مشتری ) >5.1 (بر اساس سفارش مشتری )
چربی بیشینه 2 بیشینه 2
رطوبت بیشینه 5 بیشینه 5
ذرات سوخته Aدیسک Aدیسک
درصد لاکتوز >61 >61
 درصد خاکستر بیشینه 9.5 بیشینه 9.5
شمارش کلی میکرو ارگانیسم 100000> 100000>
کلی فرم 10> 10>
اشرشیا کلی منفی منفی
استافیلو کوکوس اورئوس 100> 100>
کیک و مخمر 100> 100>
نمایش بالای صفحه
ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی پودر شیر خشک

ویژگی اسکیم ( بدون چربی ) کامل ( پر چرب )
رنگ     سفید مایل به خامه ای سفید مایل به خامه ای
بافت ذرات یکنواخت و بدون کلوخه ذرات یکنواخت و بدون کلوخه
طعم و بو دارای بو و طعم طبیعی
بدون هرگونه بو و طعم تندی و ...
دارای بو و طعم طبیعی
بدون هرگونه بو و طعم تندی و ..
اندیس حلالیت 1 1
پروتیین >31 ( در ماده خشک بدون چربی) >31
اسیدیته بیشینه 0.15 بیشینه 0.15
چربی 1.5> 42-26>
رطوبت بیشینه 5 بیشینه 4.5
ذرات سوخته Aدیسک Aدیسک
درصد لاکتوز 55-45 40-38
 درصد خاکستر 8.2-7.6 6-5
شمارش کلی میکرو ارگانیسم 104×5> 104×5>
کلی فرم 10> 10>
اشرشیا کلی منفی منفی
استافیلو کوکوس اورئوس منفی منفی
نمایش بالای صفحه
ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی پودر پنیر

ویژگی خالص 50 درصد( بر اساس سفارش مشتری )
رنگ     سفید مایل به خامه ای تا
 کرم روشن استفاده از رنگ مجاز خوراکی
نارنجی رنگ
سفید مایل به خامه ای تا
کرم روشن استفاده از رنگ مجاز خوراکی
نارنجی رنگ
شکل ظاهری
 ( بافت )
ذرات یکواخت و بدون کلوخه
 و فاقد ذرات سوخته
ذرات یکواخت و بدون کلوخه
و فاقد ذرات سوخته
طعم و بو طعم و بو مطبوع مخصوص به خود طعم و بو مطبوع مخصوص به خود
پروتیین حداقل 30 (در ماده خشک ) حداقل 20 (در ماده خشک )
چربی حداقل 10 حداقل 10
رطوبت حداکثر 5 حداکثر 5
نمک طعام حداکثر 8 ( در ماده خشک ) حداکثر 6 ( در ماده خشک )
شمارش کلی میکرو ارگانیسم 100000> 100000>
کلی فرم 10> 10>
اشرشیا کلی منفی منفی
استافیلو کوکوس اورئوس 100> 100>
کیک و مخمر 100> 100>
نمایش بالای صفحه
ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی خامه

ویژگی کم چرب نیم چرب چرب پر چرب
رنگ     سفید یا سفید مایل به کرم
طعم و بو بو و طعم مخصوص به خود و بدون هر گونه بو و طعم نامطبوع
PH >5.1 (بر اساس سفارش مشتری ) >5.1 (بر اساس سفارش مشتری )
درصد چربی (وزنی/وزنی ) 18 -10 35-18 48-35 48<
اسییدیته (بر حسب اسید لاکتیک ) 0.15-0.09
PH 6.8-6.5
نمایش بالای صفحه
ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی پودر رب گوجه فرنگی

ویژگی حدود قابل قبول
رطوبت ( درصد وزنی ) حداکثر 4
PH حداکثر 4/3
اسیدیته ( بر حسب اسید یتریک ) بر اساس ماده خشک(درصد وزنی ) حداکثر 10
خاکستر کل بر اساس ماده خشک (درصد وزنی ) حداکثر 18
خاکستر نا محلول نامحلول در اسید کلرید ریک بر اساس ماده خشک (درصد وزنی ) حداکثر 1/5
نمک طعام (بر حسب کلرور سدیم ) بر اساس ماده خشک ( درصد وزنی ) حداکثر 10
قند های احیا کننده بر اساس ماده خشک ( درصد وزنی) حداکثر 40
فیبر خام بر اساس ماده ی خشک ( درصد وزنی) حداکثر 8
پروتئین بر اساس ماده خشک ( درصد وزنی) حداقل 12
چربی کل بر اساس ماده خشک (درصد وزنی ) حداکثر 0/6
فعالیت آنزیمی منفی
شمارش کلی باکتری های هوازی مزوفیل حداکثر 104
کپک و مخمر حداکثر 10
نمایش بالای صفحه