گواهی نامه تحقیق و توسعه
گواهی نامه تحقیق و توسعه

مسئول فنی برتر معاونت غذا و دارو استان اصفهان در سال 1391
مسئول فنی برتر معاونت غذا و دارو استان اصفهان در سال 1391
واحد برتر اداره استاندارد استان اصفهان در سال 1395
واحد برتر اداره استاندارد استان اصفهان در سال 1395
واحد برتر اداره استاندارد استان اصفهان در سال 1396
واحد برتر اداره استاندارد استان اصفهان در سال 1396
واحد برتر شبکه بهداشت شاهین شهر در سال 1395
واحد برتر شبکه بهداشت شاهین شهر در سال 1395
واحد برتر شبکه بهداشت شاهین شهر در سال 1396
واحد برتر شبکه بهداشت شاهین شهر در سال 1396
واحد برتر شبکه بهداشت شاهین شهر در سال1395
واحد برتر شبکه بهداشت شاهین شهر در سال1395
واحد برتر شبکه بهداشت شاهین شهر در سال1396
واحد برتر شبکه بهداشت شاهین شهر در سال1396
واحد برتر غذا و دارو استان اصفهان در سال 1390
واحد برتر غذا و دارو استان اصفهان در سال 1390
مسئول فنی برتر معاونت غذا و دارو استان اصفهان در سال  1391
مسئول فنی برتر معاونت غذا و دارو استان اصفهان در سال 1391
واحد برتر معاونت غذا و دارو استان اصفهان در سال 1395
واحد برتر معاونت غذا و دارو استان اصفهان در سال 1395

شرکت صنایع غذایی سالم پودران سپاهان خیزران موفق به دریافت گواهینامه های ISO9001:2008 و ISO22000:2005 و HACCP گردیده است. جهت مشاهده ی گواهینامه ی مورد نظر روی لوگوی آن کلیک نمایید.