نام و نام خانوادگی:  
   
 نام شرکت :  
   
 شماره  تماس:  

 نام محصول :  
     
  سری ساخت :  
   
  تاریخ تولید :  

 موضوع شکایت :