گواهینامه تحقیق و توسعه
گواهینامه تحقیق و توسعه
واحد برتر اداره استاندارد استان اصفهان در سال 1395
واحد برتر اداره استاندارد استان اصفهان در سال 1395
 • مسئول فنی برتر معاونت غذا و دارو استان اصفهان در سال 1391
  مسئول فنی برتر معاونت غذا و دارو استان اصفهان در سال 1391
 • مسئول فنی برتر معاونت غذا و دارو استان اصفهان در سال 1391
  مسئول فنی برتر معاونت غذا و دارو استان اصفهان در سال 1391
 • واحد برتر شبکه بهداشت شاهین شهر در سال 1395
  واحد برتر شبکه بهداشت شاهین شهر در سال 1395
 • واحد برتر شبکه بهداشت شاهین شهر در سال1395
  واحد برتر شبکه بهداشت شاهین شهر در سال1395
 • واحد برتر شبکه بهداشت شاهین شهر در سال 1395
  واحد برتر شبکه بهداشت شاهین شهر در سال 1395
 • واحد برتر شبکه بهداشت شاهین شهر در سال1396
  واحد برتر شبکه بهداشت شاهین شهر در سال1396
 • واحد برتر شبکه بهداشت شاهین شهر در سال 1396
  واحد برتر شبکه بهداشت شاهین شهر در سال 1396
 • واحد برتر غذا و دارو استان اصفهان در سال 1390
  واحد برتر غذا و دارو استان اصفهان در سال 1390
 • واحد برتر معاونت غذا و دارو استان اصفهان در سال 1395
  واحد برتر معاونت غذا و دارو استان اصفهان در سال 1395