نام سفارش دهنده: شرکت سفارش دهنده: محصول تولیدی:
     
     
آدرس :
   
تلفن تماس:  
         
ردیف نام محصول مقدار تاریخ تحویل
 (مثال: 1396/08/02)
توضیحات
1  
         
2
         
3
         
4
         
5